Branch Head

 

Name

Branch

Mr. Tam Lal Gyawali

Drivertole

Mr. Krishna Prasad Ghimire

Bhumahi

Mrs. Mina Pandey

Gopigunj

Mr. Subodh Panthi

Tamnagar

Mr. Nabin Bahadur Shrestha

Basgadi

Mr. Ganesh Bhusal

Semara

Mr. Parikshit Gyawali

Bhairahawa

  Mr. Yam Prasad Upadhaya   Taulihawa