मिसन मोबाइल बैकिङ्ग

खातामा भएका कारोबारको Transection Alert  प्राप्त गर्न ।
खाताको ब्यालेन्स तथा  Mini Statement प्राप्त गर्न ।
खातामा भएको रकम यस बैंकको कुनै शाखा तथा अन्य FonePay Member बैंकको खातामा समेत पठाउन ।
मोबाइल, टेलिफोन तथा  ADSL Internet को TOPUP गर्न ।
Dish Home , Broadlink Internet तथा थुप्रै वस्तु र सेवाको विल भुक्तानि गर्न ।
e-Sewa wallet मा रकम पठाउन ।
चेक बुक Request तथा अन्य सुविधाहरु प्राप्त गर्न ।
Mobile Application Download: Android, IOS, Java & Blackberry को लागि मोबाइल application download गर्न Google/Apple App store मा उपलब्ध छ । यस बाहेक SMS मार्फत समेत मोबाइल  बैंकिग सेवा संचालन गर्न सकिन्छ ।
SMS Syntax:
SMS वाट मोबाइल बैंकिग सेवा प्रयोग गदा NTC तथा NCELL को लागि 8787  मा SMS पठाउनुपर्नेछ । यस सम्बन्धि बिस्तृत Syntax निम्न बमोजिम छन् ।

Account Information

·         Balance Enquiry for Primary Account
Syntax: <PIN><space><BE>
Example: 1234 BE

·         Balance Enquiry for Specified Account
Syntax: <PIN><space><BES><space><A/C number of specified account>
Example: 1234 BES 001XXXXX01

·         Mini Statement for Primary Account

Syntax: <PIN><space>LT
Example: 1234 LT

·         Mini Statement for Specified Account
Syntax: <PIN><space><LTS><space><A/C number of specified account>
Example: 1234 LTS 001XXXXX01

·         Available Transaction Limit Enquiry
Syntax: <PIN><space><ATL>
Example: 1234 ATL

·         Beneficiary Bank Account Information
Syntax: <PIN><space><BAI>
Example: 1234 BAI

 
Requests

·         Cheque Book Request for Primary Account
Syntax: <PIN><space><CR>
Example: 1234 CR

·         Cheque Book Request for Specified Account
Syntax: <PIN><space><CRS>><A/C number of specified account>
Example: 1234 CRS 001XXXXX01

·         Statement Request for Primary Account

Syntax: <PIN><space><SR><space><S.DATE><space><E.DATE>
Example: 1234 SR 20121001 20130328

·         Statement Request for Specified Account
Syntax: <PIN><space><SRS>><A/C number of specified account><space><S.DATE><space><E.DATE>
Example: 1234 SRS 001XXXXX01 20121001 20130328

·         Banking Hours

Syntax: <PIN><space><BH>
Example: 1234 BH

·         Foreign Exchange Rate

Syntax: <PIN><space><FX><space><Currency Code>
Example: 1234 FX USD

 
Fund Transfers

·         Fund Transfer from Primary Account
Syntax: <PIN><space><FT><space><AMOUNT><space><Destination A/C No.>
Example: 1234 FT 2000 001XXXXX34

·         Fund Transfer from Specified Account
Syntax: <PIN><space><FTS><space><AMOUNT><space>< A/C number of specified account.><space><Destination A/C No.>
Example: 1234 FTS 2000 001XXXXX01 003XXXXX20

Inter Bank Fund Transfers

·         Inter Bank Fund Transfer from Primary Account
Syntax:<PIN><space><IBFT><space><AMOUNT><space><BankSwiftCode><space>< Destination A/C No.>
Example: 1234 IBFT 200 GLBBNPKA 001YYYYY10

·         Inter Bank Fund Transfer from Specified Account
Syntax:<PIN><space><IBFTS><space><AMOUNT><space>< A/C number of specified account><space><BankSwiftCode><Space>< Destination A/C No.>
Example: 1234 IBFTS 200 001XXXXX01 GLBBNPKA 001YYYYY20

 
S.No.
Bank Name
SWIFT CODE
1
Ace Development Bank Limited
ACDENPKA
2
Business Universal Development Bank Limited
BUDBLNPKA
3
Gandaki Bikash Bank Limited
GDBNPKA
4
Global IME Bank Limited
GLBBNPKA
5
Janta Bank Limited
JBNLNPKA
6
Nabil Bank Limited
NARBNPKA
7
RBB Bank Limited
RBBANPKA
8
Sunrise Bank Limited
SRBLNPKA
9
Tourism Development Bank Limited
TDBLNPKA
10
Yeti Development Bank Limited
MANANPKA
11
Purnima Development Bank
PBBLNPKA
12
Sewa Development Bank
SBBLNPKA
13
H & B DEV. BANK
HNBNPKA
14
KUMARIBANK
KMBLNPKA
15
NMB Bank
NMBBNPKA
16
SHINE RESUNGA DEVELOPMENT BANK
SRDBNPKA
17
Tinau Bikash Bank
TBBNPKA
 
 
Purchase Recharge Cards

·         Nepal Telecom GSM
Syntax: <PIN><space><RC><space><Recharge_Card_Code>
Example: 1234 RC NG100
(To purchase NT GSM Recharge card of Rs. 100)
(Available recharge card code for NT GSM: NG100, NG200, NG500, NG1000)

·         Nepal Telecom CDMA Nepal Telecom GSM
Syntax: <PIN><space><RC><space><Recharge_Card_Code>
Example: 1234 RC NC200
(To purchase NT CDMA Recharge card of Rs. 200)
(Available recharge card code for NT CDMA: NC200, NC500, NG1000)

·         Dish Home
Syntax: <PIN><space><RC><space><Recharge_Card_Code>
Example: 1234 RC DH250
(To purchase Dish Home Recharge card of Rs. 250)
(Available recharge card code for Dish Home: DH250, DH500, DH1000)

·         Broadlink Wi-Fi Internet
Syntax: <PIN><space><RC><space><Recharge_Card_Code>
Example: 1234 RC BI499   
(To purchase Broadlink Recharge card of Rs. 499)
(Available recharge card code for Broadlink Wi-Fi: BI499, BI565, BI2260, BI4520, BI904 and BI18080)

·         Broadlink Tel Service
Syntax: <PIN><space><RC><space><Recharge_Card_Code>
Example: 1234 RC BT250   
(To purchase Broadlink Tel Recharge card of Rs. 250)
(Available recharge card code for Broadlink Telephone: BT250, BT500, BT1000, BT2000, BT5000)

·         To purchase Recharge Cards from Specified Account
Syntax: <PIN><space><RCS><space><Recharge_Card_Code><space>>< A/C number of specified account.>
Example: 1234 RCS NG100 001XXXXX01
(To purchase NT GSM Recharge card of Rs. 100)

 
Top ups

General Syntax from Primary Account
Syntax: <PIN><space>PAY<space>< Service_Keyword ><space><AMOUNT><space><Service_Attribute>
Example: 1234 PAY NTNAM 100 9841XXXXXX
(To top up Rs. 100 for NT Prepaid Mobile)

General Syntax from Specified Account
<PIN><space><PAYS><space><Service_Keyword><space><AMOUNT><space><A/C Number of specified account><space><Service_Attribute>
Example: 1234 PAYS NTPOS 500 001XXXXX01 98510XXXXX
(To pay Rs. 500 for NT Post Mobile using account 001XXXXX01)

List of keywords, amounts and service attributes for top ups.

Description
Service Keyword
Amount
Service Attribute
NT Prepaid Top up
NTNAM
10,20,30,50,100,200,300,500,1000

NT Prepaid Number
(9841XXXXXX)

NT Postpaid Top up
NTPOS
100,200,300,500,1000

NT Postpaid Number
(98510XXXXX)

NT PSTN/Landline Top up
NTPST
100,200,300,500,1000
NT Landline Number
(1443XXXX)
NT ADSL Volume Based Top up
NTADV
500,1000,1500,2000,2500,3000,4000,5000
NT Landline Number
(1443XXXX)
NT ADSL Unlimited Top up
NTADS
500,1000,1500,2000,2500,3000,4000,5000
NT Landline Number
(1443XXXX)
NCell Prepaid mobile Top up
NCTOP
10 to 5000

NCell Prepaid Number
(9803XXXXXX)

NCell Postpaid mobile payment
NCPP
10 to 5000

NCell postpaid Number
(9801XXXXXX)

Global IME Visa (Gold/Classic) Credit Card Payment
GIBLCC
Any Amount
Global IME Bank Credit Card Number
Nabil Visa Credit Card Payment
NBVCC
Any Amount
Nabil Bank Visa Credit Card Number
Nabil Master Credit Card Payment
NBMCC
Any Amount
Nabil Master Credit Card Number
 
e-Sewa Topup

·         Topup e-Sewa from Primary Account

Syntax: <PIN><space><PAY><space><ESEWA><space><AMOUNT><space><ESEWA ID>
Example1: 1234 PAY ESEWA 500 yourname@yahoo.com

Example2: 1234 PAY ESEWA 500 9841XXXXXX

This will load Rs. 500 to your e-Sewa id (your email or your mobile number)

Others

·         Help

Syntax: <PIN><space><HELP>
Example: 1234 HELP

·         Pin Change

Syntax: <OLD PIN><space><PC><space><NEW PIN>
Example: 1234 PC 6789

 
Inter Bank Fund Transfers

·         Inter Bank Fund Transfer from Primary Account
Syntax:<PIN><space><IBFT><space><AMOUNT><space><BankSwiftCode><space>< Destination A/C No.>
Example: 1234 IBFT 200 GLBBNPKA 001YYYYY10

·         Inter Bank Fund Transfer from Specified Account
Syntax:<PIN><space><IBFTS><space><AMOUNT><space>< A/C number of specified account><space><BankSwiftCode><Space>< Destination A/C No.>
Example: 1234 IBFTS 200 001XXXXX01 GLBBNPKA 001YYYYY20